Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Jacqueline de Romilly και Παιδεία


«Οι όροι ΠΑΙΔΕΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ χωρίζονται 
από μια ανεπαίσθητη ν ο η μ α τ ι κ ή διαφορά. 
Με τον π ρ ώ τ ο όρο εννοούμε 
την ε κ π λ ή ρ ω σ η 
των διανοητικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, 
ενώ με τον δ ε ύ τ ε ρ ο 
τη  μ ε τ ά δ ο σ η   Γ ν ώ σ η ς. 

Ο δ ι χ α σ μ ό ς μεταξύ τους  
π ρ ο κ α λ ε ί 
τη σημερινή κ ρ ί σ η  και την υ π ο β ά θ μ ι σ η 
της Ιστορίας ή της Λογοτεχνίας,
που χαρακτηρίζονται περιττές πολυτέλειες
για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εκφραστική όμως αδυναμία
και η ανικανότητα
να κ α τ α ν ο ή σ ο υ μ ε ο ένας τον άλλον,
είναι αυτές... που οδηγούν στη βία...."

Jacqueline de Romilly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena