Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013


ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

«hamba kahle

που σημαίνει «να προχωρείς αργά»


«Αυτό που επιθυμώ είναι το ι δ α ν ι κ ό

μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας,

όπου όλοι οι ά ν θ ρ ω π ο ι

συμβιώνουν αρμονικά

και απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών.

 Είναι ένα ιδανικό, το οποίο ελπίζω

να ζήσω και να το πραγματοποιήσω.

Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό

για το οποίο είμαι προετοιμασμένος

να πεθάνω»


«Η Π α ι δ ε ί α είναι το πιο ισχυρό ό π λ ο
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
 για ν' α λ λ ά ξ ο υ μ ε τον Κ ό σ μ ο»

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Μπέρτολτ Μπρέχτ:
"Πέντε δυσκολίες
για να γράψει κανείς την α λ ή θ ε ι α"


Κι η Τ έ χ ν η πρέπει,
σ’ αυτούς τους καιρούς των αποφάσεων
ν’ α π ο φ α σ ί σ ε ι.


Μ π ο ρ ε ί να κάνει τον εαυτό της όργανο
μιας μικρής μερίδας ορισμένων που παίζουν
τις θεότητες της μοίρας για τους πολλούς
και που απαιτούν μια πίστη που πρέπει
πρώτ’ απ’ όλα να είναι τυφλή,
και μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολλών
και να βάλει τη μ ο ί ρ α τους στα δικά τους χέρια.

Μ π ο ρ ε ί να παραδώσει
τον άνθρωπο στις συγχύσεις,
τις αυταπάτες και τα θαύματα,
και μπορεί να παραδώσει
τον Κόσμο στον ά ν θ ρ ω π ο.

Μ π ο ρ ε ί να μεγαλώσει την αμάθεια
και μπορεί να μεγαλώσει τη γ ν ώ σ η.

Μ π ο ρ ε ί να κάνει έκκληση στις δυνάμεις
που αποδείχνουν τη δύναμη τους
καταστρέφοντας,
και στις δυνάμεις που αποδείχνουν
τη δύναμη τους Βοηθώντας.

Όποιος σήμερα θέλει να πολεμήσει
 την ψευτιά και την αμάθεια
και να γράφει την α λ ή θ ε ι α
έχει ξεπεράσει το λιγότερο
πέντε δυσκολίες.

Πρέπει να έχει...
το θ ά ρ ρ ο ς να γράφει την αλήθεια
παρόλο που παντού την καταπνίγουν·
την ε ξ υ π ν ά δ α να την αναγνωρίσει
παρόλο που τη σκεπάζουν παντού·
την τ έ χ ν η
να την κάνει ευκολομεταχείριστη
σαν όπλο την κρίση να διαλέξει εκείνους
που στα χέρια τους
η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναμη·
την π ο ν η ρ ι ά
να τη διαδώσει ανάμεσα τους.

Αυτές οι δυσκολίες είναι μεγάλες
για κείνους που γ ρ ά φ ο υ ν
κάτω απ’ το φασισμό,
 υπάρχουν όμως και γι’ αυτούς
που τους κυνήγησαν ή που έφυγαν
ακόμα και για όσους γράφουν
στις χώρες της αστικής ελευθερίας

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Για την Ε Ι Ρ Η Ν ΗΗ ΕΙΡΗΝΗ δεν είναι μονάχα

το αντίθετο του πολέμου:

Η ΕΙΡΗΝΗ ε ί ν α ι πολύ περισσότερο.

Η ΕΙΡΗΝΗ είναι ο Ν ό μ ο ς της Ζωής.

... ΕΙΡΗΝΗ είναι όταν η κ ά θ ε μας π ρ ά ξ η

αποφασίζεται με σ ω σ τ ό και φ ρ ό ν ι μ ο τρόπο

είναι όταν για κ ά θ ε ανθρώπινη ύ π α ρ ξ η

κ υ β ε ρ ν ά η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η.Nohawh

(indiani Irochesi)

Trad. Lunapiena

^

La PACE non è soltanto

il contrario di guerra:

PACE è di più.

PACE è la legge

della vita umana.

PACE è quando noi agiamo

in modo giusto

è quando tra ogni singolo essere umano

regna la G i u s t i z i a.Nohawh

(indiani Irochesi)


Bertolt Brecht: Η ΑΝΕΡΓΙΑ

μεταφρ: Μάριος Πλωρίτης

Κύριοι συνάδελφοι, η α ν ε ρ γ ί α

πρόβλημα είναι ακανθώδες.

Εφ’ ω και είναι ευκαιρία

... το Συμβούλιόν μας το εργώδες

να της αφιερώση μίαν … συζήτησιν

εφ’ όσον η εργασία δεν έχει ζήτησιν.

Διότι είναι καθαρά θ ε ο μ η ν ί α

δια το έ θ ν ο ς η ανεργία.

Α ί ν ι γ μ α αποτελεί δια πάντα τίμιον

πολίτην και υγιώς σκεπτόμενον

της α ν ε ρ γ ί α ς το φαινόμενον.

Και επιπλέον, εξόχως επιζήμιον.

Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί!

Θα απετέλει δε α δ υ ν α μ ί α ν μας θανάσιμον,

εάν ημείς, του έθνους οι εκλεκτοί,

δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν βάσιμον,

και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν

του λαού, ήτις μας είναι λίαν χρήσιμος.


Πρέπει, λοιπόν, δεόντως ν’ αντιδράσωμεν.

Διότι θα είναι σ υ μ φ ο ρ ά μοιραία και κρίσιμος

εάν κρούσματα κοινωνικής έχωμεν αναταραχής,

ενώ ευρισκόμεθα επί ξηρού ακμής!

Θα ήτο δια το έθνος απειλή ολεθρία,

που το μ α σ τ ί ζ ε ι τόση ανεργία!

Δεν συμφωνείτε, κύριοί μου;

Το συμφερότερον, κατά την άποψίν μου,

είναι ν’ αποφασίσωμεν ότι το πρόβλημα ελύθη,

και να το παραδώσωμεν στη λήθη.


Την άποψή σας να τη βράσουμε!

Η ανεργία, π λ η γ ή και παιδεμός του τόπου,

θα λ ε ί ψ ε ι... μοναχά τη μέρα όπου

θα μπείτε ε σ ε ί ς στην α ν ε ρ γ ί α!

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013


UMBERTO ECO

-Ελευθερία του λόγου σημαίνει
και Ελευθερία από τις ρητορείες.-Ο Ευγένιος Ιονέσκο είπε:
"Μόνο τα Λόγια έχουν σημασία,
τ'άλλα είναι φλυαρίες"


-Όλα τα φασιστικά κείμενα βασίζονται
σε ένα λεξιλόγιο φτωχό
και σε μία στοιχειώδη συντακτική δομή,
με σκοπό να περιορίσουν τα εργαλεία
ενός πλήρους κ ρ ι τ ι κ ο ύ  σ τ ο χ α σ μ ο ύ.


-Αν συμφιλίωση σημαίνει συμπάθεια
και σεβασμό για όσους πολέμησαν
τον "δικό τους πόλεμο "καλή τη πίστει.."
σ υ γ χ ώ ρ η σ η  δεν σημαίνει λ ή θ η.


-Η ασύνδετη εικόνα του φασισμού,
δεν οφειλόταν στην ανεκτικοτητα,
ήταν ένα δείγμα πολιτικής
και ιδεολογικής εξαχρείωσης.


-Τα φασιστικά καθεστώτα
είναι καταδικασμένα
να χάνουν τους πολέμους τους
γιατί συνταγματικά είναι ανίκανα
να αξιολογήσουν την δύναμη του εχθρού.


-Ο Ε λ ι τ ι σ μ ό ς  είναι μια τυπική πλευρά
κάθε αντιδραστικής ιδεολογίας...
Ο αρχηγός (leader) που ξέρει καλά
ότι η εξουσία του δεν αποκτήθηκε με εκλογή,
αλλά κατακτήθηκε με την βία,
ξέρει επίσης ότι η δυναμή του
βασίζεται στην αδυναμία των μαζών,
οι οποίες είναι τόσο ανίσχυρες
ώστε να χρειάζονται
 και να αξίζουν ένα "δυνάστη".


-Ο Ρούσβελτ είχε πεί στις 4 Νοέμβρη του 1938:
"Τολμώ να πω, πως αν η Αμερικάνική Δημοκρατία
 πάψει να προοδεύει σαν μιά ζωντανή δύναμη
αναζητώντας μέρα-νύχτα, με ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μέσα,
να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών,
η δύναμη του φασισμού θα θεριέψει στη χώρα μας."


-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και απελευθέρωση
είναι ένα Κ Α Θ Η Κ Ο Ν  που δεν έχει τέλος.


Φράσεις από το κείμενο:

"Ο αιώνιος φασισμός"

από τα "ΠΕΝΤΕ ΗΘΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ"

του Umberto Eco

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: Το Δέντρο των Αγνοημάτων
Τὸ δέντρο τῶν ἀγνοημάτων

Μιὰ συμφορὰ τυλίγεται στὸ δέντρο.

Ὅλοι οἱ ἀδικούμενοι.... δέντρα εἶναι

ἂν τὸ προτίμησαν αὐτό, μονάχα ν᾿ ἀδικοῦνται.

Ἡ συμφορὰ μὲ γήινο χρῶμα

τυλίγεται στὸ δέντρο.


Ὢ Δ ύ ν α μ η τῆς Ζ ω ῆ ς

λ ι ῶ σ ε... τῆς συμφορᾶς τὸ κεφάλι.
 

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013


Την πιο Ουσιαστική και Δυνατά Ρεαλιστική

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η για το Μέλλον της ΕΡΤ...

την έδωσαν οι "απολυμένοι" Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

που α π έ δ ε ι ξ α ν στην Πράξη..

οτι η ΕΡΤ είναι συνυφασμένη με τον Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο..

την Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α... την Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α...

κι αυτό που λέμε Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α....Απέδειξαν στην Πράξη.. την ΑΞΙΑ

και την ΔΥΝΑΜΗ του ενσυνείδητου Εργαζόμενου,

την Ικανότητα Συντονισμού, Συνεργατικότητας

και Προγραμματισμού

κάτω από σκληρές συνθήκες πίεσης,

κακόβουλης απειλής,

άδικης και μικρόκαρδης πολιτικής δίωξης...

σε ένα Μαραθώνιο Αγώνα Αντίστασης Ζωής.

Απέδειξαν στην Πράξη...

ποιοί και ποιά είναι τα πραγματικά αίτια

των Προβλημάτων του Οργανισμού.

Κερδισαν τη Δυναμική κι Ολοψυχη

Συμπαράσταση κι Αλληλεγγύη του Κόσμου

στην ΕΛΛΑΔΑ και το Εξωτερικό

Απάντησαν στη Πράξη...

και κατάφεραν ν'αλλάξουν...

την άδικη και κακόβουλη εικόνα για διαφθορά

που η Κυβέρνηση έριξε στην πλάτη των Εργαζομένων,

"απολύοντας" τους... από την Εργασία τους

.....................................................

"ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ... ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ"

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ᾨδὴ στὸ Μακρυγιάννη

Χαρὰ σὲ κειὸν ποὺ πρωτοσήκωσε
απ᾿ τὶς σκόνες σκεπασμένο,
τὸ δίστομο σπαθὶ τοῦ λόγου σου
στὸν ἥλιο Μακρυγιάννη.

Κι᾿ ἀπάνω καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς γραφή
Ἀπ᾿ τὴ μιά, τὰ λόγια αὐτά Σου χαραγμένα,
στρατηγέ μας:

«Τὴ λ ε υ τ ε ρ ι ά μας τούτη
δὲν τὴν ἥβραμε στὸ δρόμο,
καὶ δὲ θὰ μποῦμε εὔκολα
στοῦ αὐγοῦ τὸ τσόφλι,
γ ι α τ ὶ δὲν εἴμαστε κλωσόπουλα,
σ᾿ αὐτὸ νὰ ξαναμποῦμε πίσω,
μὰ ἐγίναμε πουλιὰ
καὶ τώρα πιὰ στὸ τσόφλι δὲ χωροῦμε».


Κι᾿ ἀπ᾿ τὴ δεύτερη πλευρά,
γραφὴ ἄλλη χαραγμένη:
«Ἀπάνω στὴν ἀλήθεια μου ἀκόμα
καὶ τὸ θάνατο τὸν δέχομαι
τὶς τόσες φορὲς τὸν θάνατο ἐζύγωσα,
ἀδερφοί μου καὶ δὲ μὲ πῆρε,
ποὺ γιὰ τοῦτο τὸ θάνατο καταφρονῶ,
κι ἀπάνω στὴν ἀλήθεια μου πεθαίνω».

Χαρὰ σὲ κειὸν ποὺ πρωτοσήκωσε
ἀπ᾿ τὸ χῶμα αὐτὴν τὴ σπάθα
καὶ τέτοια διάβασε ἐπάνω της βαγγέλια.

Άγγελος Σικελιανός

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ

 
Με κάτασπρο πανί ένα καράβι

απ' το πενήντα έχει να φανεί

και συ βιδώθηκες μες στο λιμάνι

με ανθοδέσμη που 'χει μαραθεί.

Ηλεκτρικός Θ η σ έ α ς σε πηγάδι

κι η Α ρ ι ά δ ν η έχει μουγκαθεί

Σε δ ί κ α σ α ν να σπαταλάς τα χρόνια

σε μια ζωή… χωρίς προοπτική.

Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνοια

και όταν ψάχνεις λύση στην φυγή.

Πληρώνεις όσο-όσο τα διόδια

και κομματιάζεσαι στην εθνική.

Ηλεκτρικός Θησέας σε π η γ ά δ ι

κι Αριάδνη έχει.. μ ο υ γ κ α θ ε ί.

 
Π ο ι ο ς είναι ισοβίτης στο σκοτάδι

π ο ι ο ς αλαφιάζει δίχως πληρωμή;

Π ο ι ο ς σκύβει στους αφέντες το κεφάλι

και π ο ι ο ς τα βράδια κλαίει σαν παιδί;

Π ο ι ο ς ονειρεύεται

πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν

και κάνουν πρώτοι την αρχή;

Ηλεκτρικός Θ η σ έ α ς σε πηγάδι

κι η Α ρ ι ά δ ν η έχει μουγκαθεί.


Ναυάγια ονείρων αρμενίζουν

και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά.

Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα

και συ κοκάλωσες στη σκαλωσιά.

Πού πήγαν οι τρακόσοι του Λεωνίδα

και τ ι θα π ο ύ μ ε τώρα στα π α ι δ ι ά;

Ηλεκτρικός Θ η σ έ α ς σε πηγάδι

κι η Α ρ ι ά δ ν η   έχει μουγκαθεί


Φοβάσαι ότι θα 'ρθει καταιγίδα

και θα μας πνίξει όξινη βροχή,

βάλε σε γυάλα μέσα την Π α τ ρ ί δ α

και κρύψε την καλά μέσα στη γη.

Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα

αφού η Πανδώρα ανοίγει το κουτί;

Ηλεκτρικός Θ η σ έ α ς σε πηγάδι

κι η Α ρ ι ά δ ν η έχει μουγκαθεί


Ψηφοθηρία, λόγοι κι εμβατήρια

ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή

για αυτό και χάθηκες στα σφαιριστήρια

και μες στα γήπεδα την Κυριακή.

Τώρα καθώς κοιτάς τα διυλιστήρια

ρωτάς ποιοι σ' έχουν βάλει στο κλουβί.

Ηλεκτρικός Θ η σ έ α ς σε πηγάδι

κι η Α ρ ι ά δ ν η έχει μουγκαθεί


Να κλείσεις θες πληγή θανατηφόρα

και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά.

Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια

και τον λαιμό σου σφίγγουν σα θηλιά.

Ό σ α τα κέρδισες με τα μαρτύρια

τα παζαρεύουν π ά λ ι στα χαρτιά,

τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια

και βρίσκεις μιαν α ι χ μ ά λ ω τ η γενιά.


Μια πλαστική ανέμισες σημαία,

πίστεψες σ' έναν άγνωστο θεό

κρέμασες το μυαλό σε μια κεραία

ειδήσεις σίριαλ και τσίχλα ροκ.

Και πώς θα ξημερώσει άλλη μέρα

όταν τα λάθη κλέβουν τον καιρό;

Και πώς θα ξημερώσει άλλη μ έ ρ α

όταν το ψ έ μ α  σέρνει τον χορό;


Ζωγράφισε έναν ήλιο στο ταβάνι,

μίλησε με τ' αγέρι της νυχτιάς

και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου

στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς.

Πάρε τηλέφωνο την μοναξιά σου

ή β γ ε ς ξανά στον δ ρ ό μ ο της φωτιάς

πάρε τηλέφωνο την μοναξιά σου

ή βγες ξανά στον δρόμο της φ ω τ ι ά ς.


Στίχοι: Δημήτρης Βάρος

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Παύλος Σιδηρόπουλος

& Μαρία Φωτίου ( Ντουέτο )