Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Για την Ε Ι Ρ Η Ν ΗΗ ΕΙΡΗΝΗ δεν είναι μονάχα

το αντίθετο του πολέμου:

Η ΕΙΡΗΝΗ ε ί ν α ι πολύ περισσότερο.

Η ΕΙΡΗΝΗ είναι ο Ν ό μ ο ς της Ζωής.

... ΕΙΡΗΝΗ είναι όταν η κ ά θ ε μας π ρ ά ξ η

αποφασίζεται με σ ω σ τ ό και φ ρ ό ν ι μ ο τρόπο

είναι όταν για κ ά θ ε ανθρώπινη ύ π α ρ ξ η

κ υ β ε ρ ν ά η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η.Nohawh

(indiani Irochesi)

Trad. Lunapiena

^

La PACE non è soltanto

il contrario di guerra:

PACE è di più.

PACE è la legge

della vita umana.

PACE è quando noi agiamo

in modo giusto

è quando tra ogni singolo essere umano

regna la G i u s t i z i a.Nohawh

(indiani Irochesi)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena