Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013


Bertolt Brecht: Η ΑΝΕΡΓΙΑ

μεταφρ: Μάριος Πλωρίτης

Κύριοι συνάδελφοι, η α ν ε ρ γ ί α

πρόβλημα είναι ακανθώδες.

Εφ’ ω και είναι ευκαιρία

... το Συμβούλιόν μας το εργώδες

να της αφιερώση μίαν … συζήτησιν

εφ’ όσον η εργασία δεν έχει ζήτησιν.

Διότι είναι καθαρά θ ε ο μ η ν ί α

δια το έ θ ν ο ς η ανεργία.

Α ί ν ι γ μ α αποτελεί δια πάντα τίμιον

πολίτην και υγιώς σκεπτόμενον

της α ν ε ρ γ ί α ς το φαινόμενον.

Και επιπλέον, εξόχως επιζήμιον.

Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί!

Θα απετέλει δε α δ υ ν α μ ί α ν μας θανάσιμον,

εάν ημείς, του έθνους οι εκλεκτοί,

δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν βάσιμον,

και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν

του λαού, ήτις μας είναι λίαν χρήσιμος.


Πρέπει, λοιπόν, δεόντως ν’ αντιδράσωμεν.

Διότι θα είναι σ υ μ φ ο ρ ά μοιραία και κρίσιμος

εάν κρούσματα κοινωνικής έχωμεν αναταραχής,

ενώ ευρισκόμεθα επί ξηρού ακμής!

Θα ήτο δια το έθνος απειλή ολεθρία,

που το μ α σ τ ί ζ ε ι τόση ανεργία!

Δεν συμφωνείτε, κύριοί μου;

Το συμφερότερον, κατά την άποψίν μου,

είναι ν’ αποφασίσωμεν ότι το πρόβλημα ελύθη,

και να το παραδώσωμεν στη λήθη.


Την άποψή σας να τη βράσουμε!

Η ανεργία, π λ η γ ή και παιδεμός του τόπου,

θα λ ε ί ψ ε ι... μοναχά τη μέρα όπου

θα μπείτε ε σ ε ί ς στην α ν ε ρ γ ί α!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena