Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Bertolt BRECHTΑΛΛΑΞΕ τον Κόσμο: τό´χει α ν ά γ κ η…
Xρειάζονται πολλά, 
τον κόσμο για ν’ α λ λ ά ξ ε ι ς:
Oργή... κι ε π ι μ ο ν ή. 
Γνώση κι α γ α ν ά χ τ η σ η.
Γρήγορη α π ό φ α σ η, 
σ τ ό χ α σ η βαθιά.
Ψυχρή υπομονή
κι ατέλειωτη καρτερία.
K α τ α ν ό η σ η της λεπτομέρειας 
και κατανόηση του σ υ ν ό λ ο υ.
Mονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει 
πώς την π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α.. ν’ αλλάξουμε.

Μπέρτολτ Μπρέχτ
Aπόσπασμα από το θεατρικό έργο
"Η απόφαση" - 1930

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena