Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΛΟΓΟΣ.. και ΣιγήAζά καν ελκαλάμ μιν φάντα, ασσουκούτ μιν ζαχάμπ.
                                     Aραβική Παροιμία


«Είναι χρυσός η σ ι ω π ή και άργυρος ο λ ό γ ο ς.»

Τίς βέβηλος προέφερε.. τοιαύτην βλασφημίαν;
τίς χαυνωθείς Aσιανός παραιτηθείς εις μοίραν
τυφλήν, βωβήν, τυφλός, βωβός; 
Ποίος οικτρός παράφρων
ξένος τη ανθρωπότητι... την αρετήν υβρίζων,
χ ί μ α ι ρ α ν είπε την ψυχήν... και άργυρον τον λόγον;
Το μόνον μας θεοπρεπές δώρημα, περιέχον
τα πάντα — ενθουσιασμόν, λύπην, χαράν, αγάπην·
εν τη ζωώδει φύσει μας... α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν το μόνον!

Συ όστις τον αποκαλείς άργυρον, δεν πιστεύεις
το μέλλον, λ ύ ο ν την σιγήν, μυστηριώδες ρήμα.
Συ εν σ ο φ ί α δεν τρυφείς... π ρ ό ο δ ο ς δεν σε θέλγει·
με την αμάθειαν — χρυσήν σιγήν — ευχαριστείσαι.
Νοσείς. Είν’ η α ν α ί σ θ η τ ο ς σιγή.. βαρεία νόσος,
ενώ ο Λ ό γ ο ς ο θερμός, ο συμπαθής... υ γ ε ί α.

Σκιά και νυξ είν’ η Σιγή· ο Λ ό γ ο ς, η ημέρα.
Ο Λ ό γ ο ς... είν’ αλήθεια, ζωή, αθανασία.

Λ α λ ή σ ω μ ε ν, λαλήσωμεν — σ ι γ ή δεν μας αρμόζει
αφού εις το  ο μ ο ί ω μ α... επλάσθημεν του Λόγου.
Λαλήσωμεν, λ α λ ή σ ω μ ε ν — αφού λαλεί εντός μας
η θεία σκέψις, της ψυχής... ά υ λ ο ς ομιλία.

(Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena