Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Bertolt Brecht: “Αυτή η ΑΝΕΡΓΙΑ"


Κύριοι συνάδελφοι, η α ν ε ρ γ ί α
πρόβλημα είναι ακανθώδες.
Εφ’ω και είναι ευκαιρία
το Συμβούλιό μας το εργώδες
να της αφιερώσει μίαν…συζήτησιν
εφ’όσον η ε ρ γ α σ ί α.. δεν έχει ζήτησιν.

Διότι είναι καθαρά θεομηνία
διά το έθνος η α ν ε ρ γ ί α.
Αίνιγμα αποτελεί διά πάντα τίμιον
πολίτην και υγιώς σκεπτόμενον
της ανεργίας το φ α ι ν ό μ ε ν ο ν.
Και επιτέλους εξόχως ε π ι ζ ή μ ι ο ν.

Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί!
Θα απετέλει δε αδυναμίαν μας θανάσιμον,
εάν ημείς, του έθνους οι εκλεκτοί,
δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν βάσιμον,
και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν
του λαού, ήτις μας είναι λίαν χρήσιμος.

Πρέπει λοιπόν,δεόντως ν’αντιδράσωμεν.
Διότι θα είναι σ υ μ φ ο ρ ά μοιραία και κρίσιμος
εάν κρούσματα κοινωνικής έχωμεν αναταραχής,
ενώ ευρισκόμεθα επί ξηρού ακμής!
Θα ήτο διά το έθνος α π ε ι λ ή ολέθρία,
που το μαστίζει τόση α ν ε ρ γ ί α !
Δεν συμφωνείτε κύριοί μου;

Το συμφερότερον, κατά την άποψίν μου,
είναι ν’αποφασίσωμεν ότι το πρόβλημα ελύθη,
και να το παραδώσωμεν στη λήθη.

Την άποψή σας να τη βράσουμε!
Η α ν ε ρ γ ί α,
πληγή και παιδεμός του τόπου,
θα λείψει μοναχά τη μέρα όπου
θα μπείτε ε σ ε ί ς.... σε ανεργία!

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena