Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Charles Baudelaire - Les Fleurs du mal


Charles Baudelaire:Μ ε θ ύ σ τ ε
Πρέπει νά ῾σαι... π ά ν τ α μεθυσμένος. 
Ἐ κ ε ῖ... εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία: 
εἶναι τὸ μοναδικὸ πρόβλημα. 
Γιὰ νὰ μὴ νιώθετε τὸ φριχτὸ φ ο ρ τ ί ο τοῦ Χρόνου 
ποὺ σπάζει τοὺς ὤμους σας καὶ σᾶς γέρνει στὴ γῆ, 
πρέπει νὰ μεθᾶτε ἀδιάκοπα. Ἀλλὰ μὲ τί; 
Μὲ κρασί, μὲ Π ο ί η σ η,,, ἢ μὲ Ά ρ ε τ ή, 
ὅπως σᾶς ἀρέσει. 
Ἀλλὰ μ ε θ ύ σ τ ε.

Καὶ ἂν μερικὲς φορές, στὰ σκαλιὰ ἑνὸς παλατιοῦ, 
στὸ πράσινο χορτάρι ἑνὸς χαντακιοῦ, 
μέσα στὴ σκυθρωπὴ μοναξιὰ τῆς κάμαράς σας, 
ξυπνᾶτε, μὲ τὸ μεθύσι κιόλα ἐλαττωμένο ἢ χαμένο, 
ρ ω τ ῆ σ τ ε τὸν ἀέρα, τὸ κύμα, 
τὸ ἄστρο, τὸ πουλί, τὸ ρολόι, 
τὸ κάθε τι ποὺ φεύγει, τὸ κάθε τι ποὺ βογκᾶ, 
τὸ κάθε τι ποὺ κυλᾶ, τὸ κάθε τι ποὺ τραγουδᾶ, 
ρ ω τ ῆ σ τ ε... Τί ὥρα εἶναι, 
καὶ ὁ ἀέρας, τὸ κύμα, τὸ ἄστρο, τὸ πουλί, τὸ ρολόι, 
θὰ σᾶς ἀπαντήσουν:
-Εἶναι ἡ ὥ ρ α... νὰ μεθύσετε!

Γιὰ νὰ μὴν εἴσαστε 
οἱ βασανισμένοι σκλάβοι τοῦ Χρόνου, 
μεθύστε, μ ε θ ύ σ τ ε.... χωρὶς διακοπή!
Μὲ κ ρ α σ ί... μὲ Π ο ί η σ η... ἢ μὲ Α ρ ε τ ή, 
ὅπως σᾶς ἀρέσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena