Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ: περί ΠΑΙΔΕΙΑΣ


"Και πρώτα απ' όλα.. τι εννοούμε λέγοντας Παιδεία; 

Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης 

που ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι... γάμο, αυτοκίνητο κι ακίνητο, 
με πληρωμή... την πλήρη υποταγή του εξασφαλισθέντος
...........
για.... την Πνευματική και Ψυχική... δ ι ά π λ α σ η... 
ενός ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ανθρώπου, 
με τ ε χ ν ι κ ή.. αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, 
με α γ ω ν ί α... απελευθέρωσης.. 
και με διαθέσεις... μιας ιπτάμενης φ υ γ ή ς.. προς τ' άστρα;
Αυτή τη δεύτερη Π α ι δ ε ί α... την α π ο σ ι ω π ο ύ ν..
και δεν τη δίνουν δωρεάν... γ ι α τ ί.... δεν συντηρεί 
και δεν υπηρετεί συστήματα... α ν τ ί θ ε τ α...
τα ελέγχει... τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.."
.........
ΠΑΙΔΕΙΑ: Εκπαίδευση - Μόρφωση - Αγωγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena